93 748 00 15

Avís legal

AVÍS LEGAL DE LA WEB DEL CENTRE EDUCATIU JAUME VILADOMS
 
IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU JAUME VILADOMS
D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que: El titular de la web és el CENTRE EDUCATIU JAUME VILADOMS, amb domicili social a Sabadell, carrer Pare Rodamilans, 98-100, amb CIF B66069089 Correu electrònic de contacte: protecciodadesweb@jviladoms.cat
 
NORMES D’ÚS DEL PORTAL
Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.
 
2.1. GENÈRIQUES
 
 Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:
 
La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
La protecció de la joventut i de la infància.
El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.
En general, el respecte a la legalitat vigent.
2.2. PARTICULARS
 
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Centre Educatiu Jaume Viladoms ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:
 
Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament,  dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
El Centre Educatiu Jaume Viladoms es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de la direcció del centre. En qualsevol cas, el Centre Educatiu Jaume Viladoms no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.
 
2.3. ÚS DE CONTRASENYES.
 
Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. Si no en disposeu d’una, podeu demanar-la a protecciodadesweb@jviladoms.cat. Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya. Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb protecciodadesweb@jviladoms.cat.
 
3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
El Centre Educatiu Jaume Viladoms és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de la direcció del centre.
 
4.- RESPONSABILITAT
 
El Centre Educatiu Jaume Viladoms no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. El Centre Educatiu Jaume Viladoms es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.
 
5.- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA
 
El Centre Educatiu Jaume Viladoms pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.
 
6.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
 
La relació entre el Centre Educatiu Jaume Viladoms i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui a Mollet del Vallés.