93 748 00 15

Sortides al finalitzar l'ESO

Una vegada els/les alumnes han finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria podran escollir entre les opcions acadèmiques que es trobaran al seu abast tenint en compte els seus resultats obtinguts i les seves preferències personals.
Aquestes opcions són les següents:

EL BATXILLERAT DE MODALITAT

El Batxillerat és una etapa educativa amb una durada de 2 cursos acadèmics i organitzada en 3 modalitats diferents. L’escola pot fer diferents adequacions (en el disseny curricular) per cada modalitat. Les modificacions realitzades, que constitueixen una de les diferències formatives respecte els altres Centres, pretenen fer dels Batxillerats una formació integradora, polivalent, flexible i amb un valor orientador.
D’aquesta manera es pretén donar resposta tant als alumnes que es volen incorporar al món del treball com als que volen continuar els estudis universitaris i de formació professional específica de grau superior.

L’organització curricular dels batxillerats de modalitat està estructurada en:

  • Matèries comunes que són matèries obligatòries i comunes a totes les modalitats de batxillerat.

  • Matèries de modalitat que són matèries que només es realitzen dins la modalitat escollida.

  • Matèries optatives que en aquest nivell el podran ajudar a ampliar i/o aprofundir temes que estan dins o propers a la modalitat escollida.


També, i al llarg del batxillerat, els alumnes han de desenvolupar la capacitat de recerca, en totes les matèries. Per això, el darrer curs, realitzaran un treball de recerca on es comprovarà el grau d’assoliment dels objectius de coneixements adquirits.
Un cop aprovat el batxillerat s’obté el títol del Batxiller.

  LA NOSTRA OFERTA EDUCATIVA EN BATXILLERATS 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Són ensenyaments professionalitzadors que es caracteritzen per tenir una durada variable. Depenent de la família professional o de l’especialitat són d’un o dos cursos acadèmics. La seva organització és per mòduls, els quals s’estructuren en crèdits de caràcter teòric-pràctic, per tant, s’inclouen pràctiques a empreses, seguides des de l’escola per un Tutor/a de Pràctiques Escola/Empresa i avaluables dins del curs escolar.
Al superar el Cicle Formatiu s'obté la titulació de Tècnic.

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

El Programa de Formació i Inserció permet encaminar-se cap al món laboral sense haver superat l’ESO.  

 

LA NOSTRA OFERTA EDUCATIVA EN FORMACIÓ PROFESSIONAL